fbpx

תקנון

* בכל מקום בתקנון זה שבו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה היא לשני המינים.

 1. האתר של הוצאת שתים (להלן: “האתר”) הוא בבעלות שתים בית הוצאה לאור בע”מ. באתר חנות שבאמצעותה יכולים גולשים לרכוש כותרים מקטלוג ההוצאה, וכן תכנים אחרים הקשורים בהוצאה לאור, בעריכה, בכתיבה, בספרות ועוד.
 2. כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: משתתף) מצהיר ומתחייב בפעולתו זו כי הוא מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי בעלי האתר או מי מטעמם.

“פעולה באתר” משמעה – כל הרשמה לאתר, כל השתתפות בכל מבצע או פעילות שתתנהל באתר על כל שלוחותיו, כל פעולת רכישת מוצר או שירות המוצע באתר.

 1. רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 שנים ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) שיש ברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות והמקובלות בישראל.
 2. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז., שם פרטי, שם משפחה, או שם חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אשראי לתשלום. הפרטים שיימסרו באמצעות האתר יישמרו בחברה ולא יועברו לשום גורם אחר.
 3. הגשת פרטים אישיים כוזבים היא בגדר עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או למפעיליו .
 4. הוצאת שתים אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הספרים שתמונותיהם מופיעות באתר. תמונות הספרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.
 5. מחירי הספרים כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת במפורש. מחירי המשלוחים כוללים מע”מ ומצוינים בנפרד.
 6. החיוב אינו מיידי אלא מתבצע רק אם המוצר זמין במלאי, ובהתאם לאספקת המוצר ללקוח. משלוח המוצרים ללקוח יבוצע עד 18 ימי עבודה מיום ההזמנה באתר, למעט תקלות שאינן בשליטת הוצאת שתים.
 7. במקרה שהמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 30 יום ממועד משלוח ההזמנה), יישלח משלוח נוסף בדואר רשום, מוקדם ככל שניתן (בהתאם לזמינות המוצר).
 8. הוצאת שתים לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
 9. הוצאת שתים לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 10. הוצאת שתים שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או חלקים ממנו, ו/או לבטל פעילות מסוימת באתר ו/או לבטל מכירה – הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי. כן היא שומרת לעצמה את הזכות לקיים מבצעים מעת לעת.
 11. בלי לגרוע מהאמור לעיל:

אם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת הוצאת שתים כגון תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר או לחלופין סגרים או כל כוח עליון אחר יפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או אספקת המוצרים או יעכבו את מכירת המוצרים באופן מלא או חלקי, רשאית הוצאת שתים להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה. גם במקרה של שינוי מדיניות מיסים או היטלים שתתרחש בין מועד פרסום המוצר לבין רכישתו תהיה הוצאת שתים רשאית אך לא חייבת לבטל את העסקה. כך גם במקרה של טעות באתר בתיאור המוצר ו/או במחירו ו\או בתנאי התשלום רשאית הוצאת שתים לבטל את העסקה.

14 בהתאם לתקנות הגנת הצרכן, אם בוטלה עסקה על ידי הלקוח בטרם נשלחה ההזמנה ללקוח, יבוצע החזר בתוך 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה. היה וההזמנה נשלחה ללקוח, יבוצע החזר בתוך 14 יום מעת שהמוצר הוחזר להוצאה על חשבון הלקוח, ונמצא במצב תקין. במידה והלקוח יבקש לבטל את העסקה משום שהמוצר שסופק ללקוח לא תאם את ההזמנה, תישא ההוצאה בעלות השבת המוצר להוצאה.

 1. הוצאת שתים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת כפי שתמצא לנכון.

דילוג לתוכן